Vedtægter

Vedtægter for KIF Tennis

§ 1

Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Kolding Idræts Forening Tennis.
Dens hjemsted er KIF-Centret, Ambolten, Kolding Kommune.

 

§ 2

Foreningens formål:
Dens formål er at fremme interessen for tennis og skabe de bedste muligheder for udøvelsen af tennisspillet, samt styrke sammenholdet blandt foreningens medlem-mer.

 

§ 3

Medlemskab af organisationer:
Bestyrelsen i KIF Tennis kan beslutte at tilmelde sig landsdækkende organisationer.

 

§ 4

Optagelse af medlemmer:
Enhver der ønsker det, kan blive medlem af KIF Tennis under forudsætning af, at de
af bestyrelsen vedtagen maksimumgrænser for medlemstal ikke overskrides.
Medlemskab er først effektivt, når kontingent er betalt.

 

§ 5

Kontingent:
Kontingent for sæsonen, henholdsvis sommer og vinter, fastsættes af bestyrelsen
og betales forud.

 

§ 6

Eksklusion:
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal af bestyrelsens medlemmer
Har stemt for eksklusionen.

 

§ 7

Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i november måned, og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved udsendelse til medlemmernes mailadresser og ved opslag i klubhuset.

 

§ 8

Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.
3. regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
7. Eventuelt

 

§ 9

Generalforsamlingens ledelse m.v.:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. Dog §§ 15 og 16.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring af bare eet medlem foretages skriftlig afstemning ved valg.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol sammen med et referat af forhandlingerne.

 

§10

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet og en motivering herfor.
Generalforsamlingen afholdes herefter senest 1 måned efter at begæring er fremsat overfor bestyrelsen.

Indkaldelse finder sted efter gældende bestemmelser i §7.

 

§ 11

Bestyrelse – Valg – Udvalg:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

Formand
Næstformand
Kasserer
Baneinspektør
Sekretær

Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. De ulige år afgår formand + 1 medlem. De lige år kasserer + 2 medlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg udenfor bestyrelsen og skal nedsætte et seniorudvalg og et ungdomsudvalg. Udvalgene kan have fra 3 – 5 medlemmer, hvoraf én er formand.

Udvalgene på underkaste sig bestyrelsens beslutninger.

 

§12

Tegningsret:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede, jfr. Dog § 6, hvor bestyrelsen skal være fuldtallig. I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, der ligger udover den daglige administration, dog sammen med kassereren.
I alle sager, der angår køb, slag eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog generalforsamlingens godkendelse.

 

§ 13

Regnskab:
Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 30. september. Bestyrelsen skal senest 1. november afgive regnskabet til revisoren.

 

§ 14

Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for eet år ad gangen 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.
Revisorerne skal løbende påse, at bogføringen er betryggende, og at beholdningerne er til stede. Årsregnskabet skal forsynes med påtegning og underskrift. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

§ 15

Vedtægtsændringer:
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås nævnte flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 16

Foreningens opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 5/6 af de afgivne stemmer er for forsalget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder dens formue og ejendele Kolding Idræts Forening.

 

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling i KIF-Centret den 26. november 1985.

 

Ændr. 31.12.2005
Ændr. 19.11.2012